RODO

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany dane i jak chronimy prywatność Klientów. Dotyczy to zarówno danych pozyskanych przez zapytania i kontakty ze strony internetowej, jak i podczas spotkań, kontaktów telefonicznych i w czasie współpracy projektowej.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów.
Kto jest administratorem danych?

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma ogrody Dagi Dagmara Lewandowska z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Stawowa 112f

Jakie są cele przetwarzania danych:

  1. Przedstawienie oferty usług projektowych przygotowanej indywidualnie dla klienta.
  2. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
  3. Formułowanie umów.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Kto jest odbiorcą danych:

Obsługa księgowa , dostawcy usług IT (domena, hosting).

Prawa dotyczące przetwarzania danych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jaki jest okres przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania bądź od daty zakończenia projektu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty usług lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.